Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego    

 

I.  Definicje  

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:  

1.       Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.  

2.       Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.  

3.       Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.);  

4.       Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę;  

5.       Sklep Internetowy, Sklep– serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.kenpol.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;  

6.       Towar – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą;  

7.       Usługa -  usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca w szczególności zawarcie umowy sprzedaży w trybie bezpośredniego połączenia z siecią teleinformatyczną (on-line).  

8.       Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu 

9.       Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.);  

10.   Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.1219 t.j. ze zm.);  

11.   Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.  

12.    Sprzedawca – KENPOL Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach przy ul. Śląskiej 101, NIP: 6272761354, REGON: 382704854. Adres korespondencyjny dla Klienta: KENPOL Holding Sp. z o.o., ul. Śląska 101, 41-600 Świętochłowice, e-mail: biuro@kenpol.pl    

 

II.  Postanowienia ogólne  

1.       Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania Umowy sprzedaży Produktu pomiędzy Sprzedawcą,  a Klientem przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu.

2.       W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem,  o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).  

3.       Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia Zamówienia.  

4.       Wszystkie informacje zawarte na stronie Sklepu, odnoszące się do Towaru (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.   

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego  

1.       Klient może dokonać zakupu w Sklepie Internetowym po uprzedniej rejestracji umożliwiającej założenie własnego konta lub też bez niej jako „gość”. Rejestracja jest dobrowolna.  

2.       Rejestracja Klienta ułatwia zawieranie transakcji bez konieczności podawania danych do dostawy przy każdej transakcji. Umożliwia również otrzymywanie rabatów.  

3.       W celu dokonania rejestracji w Sklepie Klient powinien wypełnić formularz rejestracji, który znajduje się na stronie internetowej Sklepu. W formularzu Klient powinien podać następujące dane: login w postaci adresu e-mail wraz z hasłem, imię, nazwisko, adres, nr telefonu.  

4.       Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

·         podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

·         dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów,

·         dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.  

 

5.       Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego  nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.   6.       W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu Internetowego usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.  

7.       Klient zobowiązany jest w szczególności do:

·         niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

·         korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, ·         niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie niezamówionej informacji handlowej (spam),

·         korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,

·         korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

·         korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.        

 

IV.  Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży  

1.       Klient ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.  

2.       W celu złożenia Zamówienia Klient powinien wejść na stronę internetową Sklepu i dodać do wirtualnego koszyka Towar, który zamierza kupić. Koszyk umożliwia Klientowi zarządzanie (modyfikację) wybranymi produktami oraz przeliczanie wartości Zamówienia.  

3.        Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych (w tym formy dostawy i sposobu zapłaty), wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, zawierające m.in. opis wybranych produktów oraz całkowitą cenę, jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.  

4.       W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.  

5.       Na podany przez Klienta adres e-mail zostanie automatycznie wysłana wiadomość z informacjami w zakresie złożonego Zamówienia. Następnie w terminie do 24 godzin Klient otrzyma potwierdzenie dostępności zamówionego Towaru i prośbę o dokonanie płatności za Towar.  

6.       Na każdym etapie składania Zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować Zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień.   

 

V.  Realizacja dostawy towaru  

1.       Dostawa zamówionego Towaru następuje na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu za pośrednictwem następujących przewoźników: Poczty Polskiej, firmy kurierskiej UPS i DPD oraz paczkomatów Inpost.  

2.       Koszt dostawy jest podawany każdorazowo przy składaniu Zamówienia.  

3.       Jeżeli towar znajduję się w magazynie termin realizacji Zamówienia wynosi 2 dni robocze (48h) po dokonaniu zapłaty za Towar (liczy się dzień wpływu płatności na rachunek bankowy Sprzedawcy). W przypadku Towaru na zamówienie termin uzgadniany jest z Klientem indywidualnie.  

4.       Podczas odbioru Towaru od przewoźnika, Klient jest zobowiązany sprawdzić, czy przesyłka jest nieuszkodzona i czy opakowanie jest nienaruszone. W razie wątpliwości przesyłkę należy otworzyć i sprawdzić w obecności przewoźnika. Jeżeli po rozpakowaniu przesyłki Klient stwierdzi, że dostarczony Towar posiada uszkodzenia, należy spisać protokół uszkodzenia w obecności przewoźnika oraz skontaktować ze Sprzedawcą.  

 

VI.  Ceny i formy płatności  

1.       Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT będzie dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, jak i również zostanie dołączona do Zamówienia w formie tradycyjnej (papierowej).  

2.       Ceny prezentowane w Sklepie Internetowym mogą odbiegać od cen Towarów sprzedawanych w ramach sklepu stacjonarnego. Umowa Sprzedaży obejmuje ceny wyświetlone w podsumowaniu Zamówienia.  

3.       W Sklepie Internetowym za złożone Zamówienie dokonuje się płatności w formie przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy w ING Bank Śląski S.A. nr 56 1050 1373 1000 0010 0044 3265 w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 6.4. Za termin zapłaty uważa się dzień uznania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy.  W tytule przelewu Klient powinien podać numer składanego Zamówienia. Zapłaty za zakupiony Towar można również dokonać za pośrednictwem szybkich przelewów online – Dotpay.  

4.       Sprzedawca ma prawo do przedłużenia terminu zapłaty, o którym mowa w pkt 6.3, jeżeli Klient poinformuje go o takiej potrzebie. Zgoda Sprzedawcy na przedłużenie terminu zapłaty dotyczy określonego Zamówienia lub określonego Klienta.  

5.       Jeżeli Klient nie dokona płatności za Zamówiony Towar w terminie określonym w pkt 6.3. lub 6.4., to Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą, a Zamówienie zostaje usunięte z systemu.  

 

VII.  Prawo do odstąpienia od umowy  

1.       Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.  

2.       Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, po której otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c)       w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.  

 

3.       Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia.  

4.       W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość Umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.  

5.       Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.  

6.       Klient nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Wobec takich Klientów zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.  

 

VIII. Rękojmia i gwarancje  

1.       Wszystkie produkty znajdujące się  w ofercie Sklepu są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta lub rękojmią Sprzedawcy.  

2.       Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania do świadczenia usług.  

3.       Warunki gwarancji określają gwaranci w oświadczeniach gwarancyjnych, które określają obowiązki gwaranta i uprawnienia Konsumenta, gdy rzecz nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej. Wszelkie roszczenia gwarancyjne mogą być także zgłaszane gwarantom za pośrednictwem Sklepów Stacjonarnych.  

 

IX.  Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe  

1.       Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Poddanie sporu pozasądowej metodzie rozstrzygnięcia będzie w każdym przypadku uzależnione od zgody Sprzedawcy.  

2.       W przypadku skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.  

3.       Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.   4.       Zasady zbierania oraz przetwarzania danych osobowych przez Kenpol opisane są w Polityce Prywatności znajdującej się na stronie www.kenpol.pl  

5.       W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.  

6.       Zamieszczone na stronach Sklepu zdjęcia Produktów mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu towaru ze względu na indywidualne ustawienia sprzętu komputerowego użytego przez Klienta podczas składania Zamówienia (dotyczyć to może takich parametrów jak np. kolor Produktu, proporcje Produktu, itp.).  

7.       Sprzedawca jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.  

8.       Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu: www.kenpol.pl.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel